Duin- en Bollenstreek
De Greenport Duin- en Bollenstreek is hét internationale centrum van bollenteelt, -handel, -onderzoek, -ontwikkeling en –toerisme. Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Duin- en Bollenstreek. Alle kennis en voorzieningen die de bollensector in ons land nodig heeft, zijn in de streek gevestigd en versterken elkaar onderling. Dát is de kracht van het cluster. Dát is de kracht van de Duin- en Bollenstreek.

De economische en ruimtelijke betekenis hiervan zijn groot.

10% van de totale economische toegevoegde waarde in de streek en 10% van de totale werkgelegenheid is gekoppeld aan de Greenport. Indien echter wordt gekeken naar de zogenaamde stuwende sectoren in de regionale economie, bedraagt het aandeel van de Greenport 30%.

Ruimtelijk bezien is de betekenis van de Greenport zo mogelijk nog groter. Het grootste gedeelte van het grondgebied van de Duin- en Bollenstreek gemeenten bestaat uit buitengebied. Uit landschap. Uit bollenlandschap. De regio ontleent daaraan niet alleen haar uitstraling, maar ook haar grote aantrekkingskracht als woongebied en vestigingsregio. De Greenport is niet alleen een economische pijler, maar ook een vestigingsvoorwaarde en grote kwaliteit voor de regio. Ja zelfs voor de Randstad.

Nederland loopt internationaal voorop in tuinbouw. Niet voor niets heeft het kabinet de sector tuinbouw en uitgangsmaterialen tot één van de topsectoren van onze economie benoemd. De Greenports zorgen voor internationale uitstraling, een zeer sterke exportpositie, innovatieve kracht en veel werkgelegenheid. De Duin- en Bollenstreek is de Greenport met misschien wel de meest internationale reputatie. De unieke combinatie van bloembollenteelt, sierteelt en toerisme zorgt voor een sterke economische basis. De ruimtelijke herstructurering en modernisering van het buitengebied, zoals vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG), is vooral bedoeld om die positie uit te bouwen.

Een toekomstbestendige verdere uitbouw van deze kwaliteiten, vraagt in de visie van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij om drie ingrepen:
  • (Re)vitaliseren en innoveren van de greenporteconomie;
  • Moderniseren en herinrichten van het greenportgebied;
  • Herpositioneren van het greenportcomplex.
De ruimtelijke modernisering van de streek schept de voorwaarden voor nieuwe economische dynamiek en stelt ondernemers, investeerders, instellingen en overheden in staat samen te bouwen aan een nieuwe, vitale Duin- en Bollenstreek. De gemeenten hebben daarvoor een Economische Beleidsagenda opgesteld en een programmabureau opgericht.