GOM als partner

GOM is partner van overheid, bedrijfsleven en grondeigenaren en levert de volgende diensten:

Bollengrondcompensatie voor bollengrond die planologisch wordt herbestemd: deze bollengrond dient te worden gecompenseerd volgens de voor de Duin- en Bollenstreek geldende regelgeving. GOM sluit hiervoor bollengrondcompensatiecontracten af.

Verkoop van bouwtitels voor greenportwoningen: voor woningbouw in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek (in het werkingsgebied van GOM, zoals vastgelegd in de ISG) dient een bouwtitel te worden gekocht via Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (de vroegere ruimte-voor-ruimte regeling is in juli 2016 gestopt).

Verkoop van bedrijfskavels voor agrarische handels- en exportbedrijven en hulp- en nevenbedrijven in Bulb Trade Park in Noordwijkerhout.

Verkoop van glastuinbouwkavels in Greenhouse Park in Rijnsburg.

Verkoop van woningbouwkavels voor vrijstaande woningen in Abeelenpark in Noordwijkerhout en in het project Droomhuis Voorhouterweg in Rijnsburg.

Verstrekken van vergoedingen voor het slopen van opstallen in het buitengebied: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij verstrekt vergoedingen voor het slopen van opstallen en het herbestemmen van de vrijkomende gronden in het buitengebied.

Herstructureren en herontwikkelen van (locaties in) het buitengebied: GOM ontwikkelt gebiedsgerichte plannen voor herstructurering, modernisering en opwaardering van het buitengebied; een en ander volgens de beleidskaders die in de Intergemeentelijke Structuurvisie ISG zijn vastgelegd.

Verstrekken van vergoedingen voor het produceren en moderniseren van het bollenteeltareaal: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij verstrekt vergoedingen voor het maken van nieuwe 1e klasse bollengrond en het moderniseren en verbeteren van kavels.