Over GOM
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is het regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. De missie van GOM is het door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek. Het beleidskader hiervoor is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben deze in december 2009 vastgesteld en in juli 2016 herzien.

GOM is een private onderneming (besloten vennootschap) op publieke basis. GOM is opgericht in 2010. De zes greenportgemeenten zijn aandeelhouder. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden geïnvesteerd in herstructureringsmaatregelen. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen ziet toe op het bestuur van de onderneming.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij werkt uitsluitend op basis van financieel verantwoorde Meerjarenprogramma’s. Deze worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Publieke en private verantwoordelijkheden zijn strikt gescheiden. De overheid (gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid, waaronder het vaststellen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG), bestemmingsplannen en het al dan niet toestaan van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen. GOM is niet meer en niet minder dan een uitvoerend grondbedrijf. Met Holland Rijnland is een overeenkomst gesloten in het kader van het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland.

De activiteiten van GOM worden verantwoord in het jaarverslag.

In de Raad van Commissarissen van GOM hebben zitting:
dhr. ir. J.P. Teelen (voorzitter), dhr. W.R. Duursema RA en dhr. ir. N.C.A. Koomen.

Directeur/bestuurder van GOM is dhr. ir. A.H. Zwart.