Gom

Duin- en Bollenstreek

Duin- en Bollenstreek

In onze regio zijn economie en landschap al sinds de 17e eeuw nauw met elkaar verweven. De Bollenstreek wordt, met zijn gunstige ligging in de Randstad, gezien als een van de aantrekkelijkste woongebieden van Nederland. Het is van groot belang dat wij met elkaar de kracht van de karakteristieke Duin- en Bollenstreek optimaal benutten. Met balans tussen de nodige economische ontwikkelingen en de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. Waarbij wonen, werken én toerisme hand in hand gaan.

Gom
Gom

Greenport Duin- en Bollenstreek
In 2005 is de Duin- en Bollenstreek door het Rijk aangewezen als een van de zes nationale Greenports. Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Greenport Duin- en Bollenstreek. Om een florerende Greenport te blijven, is een omvangrijk ruimtelijk herstructureringsprogramma noodzakelijk.

Bollenlandschap
10% van de totale economische toegevoegde waarde in de streek en 10% van de totale werkgelegenheid is Greenportgerelateerd. Het aandeel van de Greenport in de stuwende sectoren van de regionale economie bedraagt 30%. Vanuit ruimtelijk perspectief is de betekenis van de Greenport nog groter. Het grootste gedeelte van het grondgebied van de Greenportgemeenten bestaat immers uit bollenteeltlandschap. Dat geeft de regio haar unieke uitstraling en aantrekkingskracht als woongebied, als vestigingsregio en als toeristische bestemming.

Gom
Gom

Sterke economische basis
De Duin- en Bollenstreek is de Greenport met misschien wel de meest internationale reputatie: wie kent de Keukenhof niet? De unieke combinatie van bloembollenteelt, sierteelt en toerisme zorgt voor een sterke economische basis. De ruimtelijke herstructurering en modernisering van het buitengebied, zoals vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG), is vooral bedoeld om die positie uit te bouwen en optimaal te benutten.

Teeltareaal
Teeltareaal staat centraal in de herstructurering. Dat is immers de basis voor een blijvend economisch én ruimtelijk vitale regio. Zonder toekomstbestendig areaal is er geen vitale teelt. Zonder vitale teelt is er geen economisch weerbare Greenport. En geen aantrekkelijk landschap.

Gom
Gom

Schaalvergroting
In de Duin- en Bollenstreek kunnen levensvatbare, toekomstbestendige Greenportbedrijven niet zonder grotere en modernere teeltkavels en bedrijfsgebouwen. Ook landelijk is de tendens: minder, maar grotere bedrijven, met een grotere verdiencapaciteit. Schaalvergroting en modernisering mét behoud van het unieke karakter van het buitengebied is dus essentieel voor de regio.