Gom

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) verwerkt voor haar klanten en relaties. Indien u een overeenkomst aangaat of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u GOM uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van het onderstaande.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van GOM, gevestigd aan Leidsestraat 130F te 2182 DS Hillegom, bereikbaar via het centrale telefoonnummer:

0252-34 11 50 of via het algemene e-mailadres info@gomdb.nl

Verwerking
In het kader van een overeenkomst of anderszins kán GOM een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Geslacht;
  • (post)adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailgegevens;
  • Bankrekeningnummer;
  • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor de overeenkomst die wordt aangegaan of het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.

Doel
Het doel is altijd de overeenkomst of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van GOM. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Met uitzondering van daar waar een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting bestaat om uw persoonsgegevens door te geven (b.v. aan de Belastingdienst) of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen. De gegevens kunnen binnen GOM wel gebruikt worden door andere medewerkers.

Opzegging en intrekking
Betrokkene kan altijd zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mailbericht, zie contactgegevens.

Bewaartermijnen
GOM bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten van GOM een lange doorlooptijd hebben of waarbij de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van nieuwe projecten na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie, echter wel persoonsgebonden informatie.

Het is betrokkene altijd toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft GOM een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, bewustwording, attendering op phishing en andere cybercrime et cetera. Voor de totstandkoming van een project of overeenkomst kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Het betreft bijvoorbeeld een taxateur, jurist, gemeente et cetera. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derden.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen
Via het algemene e-mailadres kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit altijd gericht worden aan het algemene e-mailadres.
Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een e-mail verzonden worden aan het algemene e-mailadres.
Alle overige vragen en toelichtingen die gewenst zijn, kunnen aan het algemene e-mailadres verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen één maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is altijd terug te vinden via onze website www.gomdb.nl

Contactgegevens
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
Leidsestraat 130F, 2182 DS Hillegom
Postbus 11, 2180 AA Hillegom

E-mailadres: info@gomdb.nl
Website: www.gomdb.nl