Gom

Uitvoerend grondbedrijf

Vitale economie, vitaal landschap

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is een besloten vennootschap op publieke basis. GOM is opgericht in 2010. De Greenportgemeenten zijn aandeelhouder (per 1 januari 2019 Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen). Ons beleidskader is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (2009, herzien/herbevestigd in 2016). Gemeenten en provincie zijn verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid, waaronder vaststelling van de ISG, bestemmingsplannen en besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen.  

De missie van GOM
Onze missie is het tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling. We handelen zonder winstoogmerk. Alle inkomsten worden benut voor herstructureringsinvesteringen die de streek economisch en landschappelijk toekomstbestendig maken. Hierdoor wordt het bestaansrecht van de Duin- en Bollenstreek als florerende Greenportregio gewaarborgd.

De kwalitatieve veranderopgave (ISG)
Vitale economie:

  • Het teeltareaal is qua omvang minimaal gelijk gebleven, in kwaliteit verbeterd en qua verkaveling gemoderniseerd en geschikt voor schaalvergroting;
  • Groeiende, moderne bedrijven zijn op adequate wijze ruimtelijk ingepast in het landschap c.q. geclusterd gevestigd op moderne bedrijfslocaties;
  • Het bollencomplex (teelt, broeierij en handel; inclusief vaste plantenteelt) en het sierteeltcomplex (teelt, veredeling en handel) hebben zich economisch en ruimtelijk versterkt.

Vitaal landschap:

  • Het landschap is open(er) gemaakt conform het landschapsperspectief uit de ISG;
  • Al het incourante bedrijfsmatige vastgoed is daadwerkelijk opgeruimd; verrommelde plekken en locaties zijn herontwikkeld of “opgeruimd”;
  • De landschapskwaliteit en het landschapsbeeld in algemene zin zijn verbeterd; ontbrekende groene schakels zijn gerealiseerd, erfgoed is ingepast, het kenmerkende landschappelijke karakter van de Bollenstreek is behouden;
  • Het netwerk aan recreatieve structuren (zoals wandel- en fietsverbindingen) is uitgebreid en verbeterd en het aanbod aan toeristische en recreatieve voorzieningen in het buitengebied is kwalitatief en kwantitatief verbeterd;
  • De toegestane en (voor de financiering van de herstructurering) noodzakelijke woningbouwlocaties zijn gerealiseerd waardoor ook de aantrekkingskracht van (het buitengebied van) de Bollenstreek als woongebied is toegenomen.
Gom

Financiering GOM
GOM werkt zonder winstoogmerk, met een gesloten financieel systeem. Dat wil zeggen dat de koppeling tussen inkomsten/uitgaven hard is en dus ook limitatief. Er kan niet meer worden uitgegeven aan herstructurering dan de verdiencapaciteit. Inkomsten uit locatieontwikkeling voor woningbouw zijn onze belangrijkste inkomstenbron. Om de pijplijn met projectinitiatieven te kunnen managen, meer grip te krijgen op de ontwikkelingen en landschappelijke optimalisatie door te kunnen voeren, is het essentieel dat er genoeg financiële middelen beschikbaar zijn.
Met Holland Rijnland is een overeenkomst gesloten in het kader van het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland.
 

GOM in bedrijf
De vijf Greenportgemeenten zijn aandeelhouder van GOM.
Een onafhankelijke Raad van Commissarissen ziet namens de aandeelhouders toe op het bestuur van GOM. Deze Raad bestaat uit mr. prof. dr. C.P. Veerman (voorzitter), W.R. Duursema RA en ir. N.C.A. Koomen.
Directeur/bestuurder van GOM is ir. A.H. (Onno) Zwart.

De activiteiten van GOM worden verantwoord in het jaarverslag.
 

Downloads