Gom

GOM Tijdlijn

 • 1996
 • Pact van Teylingen

  In het Pact van Teylingen hebben de gemeenten, andere overheden en maatschappelijke organisaties uit de Duin- en Bollenstreek afspraken gemaakt over de gewenste toekomstige ontwikkeling van de streek.
  Waaronder het uitsluiten van verdere verstedelijking en het beschermen van het bollenteeltareaal.

 • 2004
 • Offensief van Teylingen

  In het offensief van Teylingen zijn afspraken gemaakt om d.m.v. ontwikkelingsplanologie de gewenste kwaliteitsverbetering van het landschap tot stand te brengen. Onder meer door het introduceren van bollengrondcompensatie.

 • 2009
 • Samenwerkingsovereenkomst Greenport Duin- en Bollenstreek

  De gemeenten van de Duin- en Bollenstreek hebben in de zgn. Samenwerkingsovereenkomst bindende afspraken gemaakt over een gezamenlijk ruimtelijk ordeningsbeleid (Intergemeentelijke Structuurvisie) voor het buitengebied en over het oprichten van een gezamenlijk herstructureringsbedrijf: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

 • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

  In de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISG) die in december 2009 door de 6 gemeenteraden van de Duin- en Bollenstreek gemeenten is vastgesteld, is het gezamenlijke ruimtelijke ordeningsbeleid voor het buitengebied vastgelegd. De ISG is zelfbindend voor de gemeenten en kent een looptijd tot 2030. In 2015 is de ISG integraal geëvalueerd en in 2016 vrijwel ongewijzigd geactualiseerd en wederom door de gemeenteraden vastgesteld.

 • 2010
 • Oprichting Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

  Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. is opgericht in maart 2010.
  De toenmalige 6 Greenportgemeenten (inmiddels 5 gemeenten) zijn aandeelhouder.

 • Provinciale Verordening Ruimte

  Voor het borgen van het ruimtelijke ordeningsbeleid dat in de ISG is vastgelegd is het van groot belang dat een en ander ook in het provinciaal beleid is verankerd. Dit is geregeld in de Provinciale Verordening Ruimte.

 • 2011
 • Eerste overeenkomst bollengrondcompensatie

  Vanaf 1 januari is GOM feitelijk operationeel. De eerste bollengrondcompensatieovereenkomst werd al direct in die maand gesloten.

 • 2012
 • Eerste verkoop bouwtitels

  De kosten van de herstructurering moeten voor een belangrijk gedeelte worden betaald uit de "financiële bijdragen ruimtelijke kwaliteit" die door de verkoop van bouwtitels voor Greenportwoningen worden gerealiseerd. De eerste bouwtitelovereenkomsten konden, ondanks de toen stagnerende economie, in 2012 worden gesloten.

 • Eerste overeenkomsten opruimen verrommeling

  Het uit het buitengebied verwijderen van overtollig en incourant bedrijfsmatig onroerend goed inclusief onderliggende bouwvlakken en bestemmingen is een van de prioriteiten van de herstructurering. In 2012 konden op dat vlak de eerste contracten worden gesloten met grondeigenaren.

 • 2014
 • Geactualiseerde Provinciale Verordening Ruimte

  De Provinciale Verordening Ruimte wordt periodiek geactualiseerd. Het beleid m.b.t. de Bollenstreek blijft onveranderd. Wel is in 2014 de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling afgeschaft.

 • Vestiging 1e bedrijf op Bulb Trade Park

  Het bedrijventerrein Bulb Trade Park is door GOM ontwikkeld t.b.v. groeiende en/of uit te plaatsen agrarische handels- en exportbedrijven en toeleveranciersbedrijven in de Greenport. Het eerste bedrijf vestigde zich in 2014. De laatste bedrijfskavel is eind 2019 verkocht.

 • Bouw eerste woningen op Abeelenpark

  De woningbouwlocatie Abeelenpark is mede ontwikkeld ter bekostiging van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Bulb Trade park. De bouw van de eerste woning startte in 2014. In december 2019 is de laatste van de in totaal 36 kavels verkocht.

 • Bouw eerste woningen aan de Voorhouterweg

  De woningbouwlocatie Voorhouterweg in Rijnsburg maakt deel uit van de glastuinbouw-herstructureringslocatie Trappenberg-Kloosterschuur.

 • 2016
 • Herziene ISG 2016 vastgesteld en in werking getreden

  In 2015 is de in 2009 vastgestelde ISG integraal geëvalueerd en in 2016 vrijwel ongewijzigd geactualiseerd en wederom door de gemeenteraden vastgesteld.

 • 2017
 • Start proces herverkaveling buitengebied

  Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de bollensector is schaalvergroting. Dit heeft ook ruimtelijke gevolgen en stelt eisen aan een verkaveling die toekomstbestendig is. Hoewel GOM geen specifieke taak noch instrumenten heeft om herverkaveling tot stand te brengen, neemt GOM desondanks initiatieven om samen met grondeigenaren een proces van herverkaveling in gang te zetten. Vooralsnog gebeurt dit projectspecifiek.

 • Masterplan GOM

  De beleidsdoelstellingen uit de ISG worden door GOM voor wat betreft de herstructureringsopgave periodiek doorgerekend. Zowel ruimtelijk als financieel. Het resultaat hiervan is een masterplan. Dit is geen beleidsdocument, maar een intern toetsingsinstrument voor GOM en onze aandeelhouders.

 • 2018
 • Samenwerking Bollenpolder van de Toekomst

  GOM werkt samen met vertegenwoordigers van bollentelers, het waterschap, de provincie, de gemeente Noordwijk en natuurorganisaties in het project "Bollenpolder van de Toekomst" aan een duurzame (her)inrichting van de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout. Het project is ook bedoeld als voorbeeldproject voor andere teeltgebieden binnen en buiten de Bollenstreek.

 • Besluit aandeelhouders businesscase versnelling GOM

  Om het tempo van de herstructurering te kunnen verhogen, hebben de aandeelhouders van GOM ermee ingestemd vooruitlopend op inkomsten uit woningbouwtitels toch reeds extra te investeren in grotere en/of urgentere herstructureringsprojecten.

 • 2019
 • Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

 • 2020
 • Verkoop alle woningbouwkavels Mezenlaan

 • 2021
 • Oplevering Bulb Trade Park en Abeelenpark