Gom

Jaarverslag 2022 is gepubliceerd!

Jaarverslag 2022 is gepubliceerd!
GOM in afwachting van nieuw perspectief

 
HERSTRUCTURERING OP EEN LAAG PITJE
De herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek vertraagt. Weliswaar zijn de resultaten van het evaluatieonderzoek van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) inmiddels bekend, maar daarmee is nog niet duidelijk tot welke beleidswijziging dit zal leiden. Omdat gedurende dit traject planologische besluiten onder het bestaande beleidsregime opgeschort lijken, kon GOM ook in het afgelopen jaar aanzienlijk minder projecten uitvoeren. De GOM-organisatie draait daarom op dit moment op minder dan halve kracht. Dit rapporteert GOM in haar Jaarverslag over 2022.
Tegen deze achtergrond was 2022 voor de herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek en voor GOM een jaar met een zeer beperkte productie. Er is 0,5 ha 1e klas bollengrond onttrokken (planologisch onherroepelijk) maar ook 1,1 ha nieuw 1e klas bollenteeltareaal gerealiseerd (planologisch verankerd). Daarnaast zijn 5 nieuwe bollengrondcompensatiecontracten gesloten voor ruim 2,5 ha te onttrekken bollengrond en heeft GOM 3 contracten gesloten voor het produceren van ruim 2 ha nieuwe bollengrond. Per saldo was er per 1 januari 2023 in totaal 18,3 ha meer 1e klas bollenteeltareaal in de streek dan bij het begin van de ISG-planperiode in 2010. De doelstellig om de hoeveelheid 1e klas teeltareaal in de streek niet te laten verminderen, wordt dus nog altijd ruimschoots behaald. In 2022 zijn bestemmingsplanwijzigingen voor 10 Greenportwoningen planologisch onherroepelijk geworden. Voor 7 beoogde greenportwoningen heeft GOM-overeenkomsten gesloten met de initiatiefnemers van deze plannen. Hiervoor lopen planologische procedures.
In 2022 heeft GOM besloten om te stoppen met het glastuinbouwherstructureringsproject Trappenberg-Kloosterschuur in Rijnsburg. In de bestaande opzet bleek dit project niet meer financieel verantwoord te realiseren. Met de gemeente Katwijk wordt gewerkt aan het ontbinden van de projectovereenkomst.
Onno Zwart, directeur van GOM, hoopt dat 2023 duidelijkheid gaat brengen over de gewenste toekomst voor de Bollenstreek, over het bijbehorende ruimtelijke-ordeningsbeleid, over de regionale samenwerking tussen de gemeenten, over de doelstellingen voor de herstructurering van het buitengebied en over het bekostigingsmodel daarvoor. En dus ook duidelijkheid over de verwachtingen van de aandeelhouders met betrekking tot het werk van GOM.
GOM is opgericht in 2010. De Greenportgemeenten zijn gezamenlijk aandeelhouder. GOM heeft als taak het ruimtelijk herstructureren en moderniseren van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het doel van de aandeelhouders is een economisch en ruimtelijk vitale Greenport in een aantrekkelijk landschap. GOM heeft geen ruimtelijk ordeningsmandaat. De overheid (gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en alle daaronder begrepen beslissingen over de ISG, bestemmingsplannen, bestemmingswijzigingen en het al dan niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder bedrijfsuitbreiding en woningbouw. In het verlengde daarvan draagt GOM bij aan de uitvoeren van deze overheidsbesluiten door middel van bollengrondcompensatie, de verkoop van bouwtitels voor Greenportwoningbouw, het verstrekken van financiële vergoedingen voor het produceren van nieuw bollenteeltareaal, het “opruimen” van verouderde en landschappelijk ongewenste bedrijfsbebouwing en voor landschapsontwikkeling en het realiseren van opvanglocaties voor greenportbedrijven. GOM zorgt zelf voor de bekostiging van de herstructurering en werkt daartoe met een gesloten financieel systeem zonder winstoogmerk. Alle inkomsten zijn bedoeld voor de herstructureringsoperatie. Greenportwoningbouw en bollengrondcompensatie zijn de belangrijkste kostendragers voor de herstructurering.
Het Jaarverslag 2022 van GOM is beschikbaar via de website van GOM: www.gomdb.nl.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met GOM, telefoonnummer: 0252 – 341150, e-mail: info@gomdb.nl