Gom

Bollengrondcompensatie

Bollengrondcompensatie

In de Intergemeentelijke Structuurvisie 2016 (ISG) van de bollenstreekgemeenten (hoofdstuk 5, paragraaf 3) en in de Omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Holland (vastgesteld op 20 februari 2019, artikel 6.17, lid 8) is vastgelegd dat bollengrond die wordt onttrokken, dient te worden gecompenseerd. Hiervoor is nadere regelgeving uitgewerkt. GOM geeft uitvoering aan dit stelsel van bollengrondcompensatie.

Beleidsregels bollengrondcompensatie op hoofdlijnen

  • De verplichting tot compensatie is van toepassing indien bollengrond planologisch wordt onttrokken. Dit houdt in dat er in het vigerend bestemmingplan sprake is van gronden met de bestemming open grondteelt (of vergelijkbaar) die zouden worden herbestemd in een niet-bollenteeltbestemming.
  • Deze verplichting geldt voor gronden die behoren tot het bollenteeltconcentratiegebied en die behoren tot de gebieden die op de zogenoemde Kaart van Heijkoop zijn ingedeeld als 1e klas (=hyacintengrond) en 2e klas bollengrond.
  • Bollengrond die behoort tot het 1e klas gebied dient ruimtelijk te worden gecompenseerd; bollengrond die behoort tot het 2e klas gebied, dient uitsluitend financieel te worden gecompenseerd.
  • De ruimtelijke compensatieplicht van 1e klas bollengrond is aan nadere eisen onderworpen. Samengevat houdt dit in dat het hele onttrokken oppervlakte bollengrond binnen drie jaar en binnen de Duin- en Bollenstreek dient te zijn teruggemaakt volgens het zogenoemde 40-30-30 principe. Dit betekent dat ten minste 40% van de nieuwe oppervlakte dient te worden gerealiseerd door het opruimen van verrommeling en maximaal 30% mag worden gerealiseerd door het opwaarderen van 2e klas bollengrond en maximaal 30% door het omspuiten van in de ISG als zodanig aangewezen graslanden.
  • GOM verzorgt deze bollengrondcompensatie als beheerder van het regionaal Bollengrondcompensatiefonds. De betrokken grondeigenaren sluiten hiertoe bollengrondcompensatieovereenkomsten met GOM en de betreffende gemeente.
  • Het huidige tarief voor bollengrondcompensatie van 1e klas bollengrond bedraagt € 40 per m² (excl. btw). De bollengrondcompensatiebijdrage dient te worden voldaan direct na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplanwijziging.
  • Bollengrond die behoort tot het 2e klas gebied dient uitsluitend financieel te worden gecompenseerd. Dit houdt in dat een financiële afdracht dient plaats te vinden aan het Bollengrondcompensatiefonds. De betrokken grondeigenaren sluiten hiervoor een bollengrondcompensatieovereenkomst met GOM en de betreffende gemeente. Het huidige tarief voor 2e klas bollengrondcompensatie bedraagt € 40 minus de vergoeding die GOM zou ramen om van de betreffende 2e klas bollengrond 1e klas bollengrond te maken.
  • GOM houdt een bollengrondbalans bij die jaarlijks wordt gepubliceerd.

Heeft u vragen over bollengrondcompensatie of wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.