Gom

Jaarverslag 2021 is gepubliceerd

Jaarverslag 2021 is gepubliceerd

Op 15 juni 2022 is het Jaarverslag over 2021 gepubliceerd.

Het Jaarverslag kunt u ook vinden onder het tabblad GOM als partner, onderaan bij de downloads.

PERSBERICHT                                                                                             15 juni 2022


GOM schroeft activiteiten terug
HERSTRUCTURERING BUITENGEBIED VERTRAAGT

De herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek zal aanzienlijk vertragen. Dit rapporteert GOM in haar Jaarverslag over 2021. De gemeenten hebben besloten hun eigen, gezamenlijke Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) te gaan evalueren. In afwachting daarvan en van hernieuwde politiek-bestuurlijke duidelijkheid maakt Greenport Ontwikkelingsmaatschappij daarom noodgedwongen een pas op de plaats.

Het uitblijven van planologische medewerking aan locaties voor Greenportwoningen zet de bekostiging van de herstructurering onder druk. Het onzekere toekomstperspectief dat hier het gevolg van is, heeft ertoe geleid dat GOM haar herstructureringsproductie heeft moeten afbouwen, investeringen moeten verminderen en de organisatie moeten afschalen. De productie over geheel 2021 wordt door GOM derhalve als “bescheiden” betiteld. GOM verwacht dat deze situatie nog enkele jaren zal voortduren.

In 2021 zijn het Bulb Trade Park en de woningbouwcluster Abeelenpark afgerond en is een start gemaakt met de bouw van de Greenportwoningbouwcluster Mezenlaan in Rijnsburg. Voorts is 1,5 ha nieuw bollenteeltareaal gerealiseerd en 2,4 ha aan bedrijfsopstallen en onderliggende bouwvlakken opgeruimd. GOM heeft in 2021 nieuwe contracten gesloten voor 10 Greenportwoningen, 0,65 ha nieuw te produceren bollengrond en ruim 1 ha open graslandschap.

GOM beschouwt 2022 als een “sleuteljaar”. Enerzijds omdat duidelijk zal worden waar de ISG-evaluatie toe zal leiden. Anderzijds omdat er ook keuzes gemaakt zullen moeten worden over het glastuinbouwreconstructieproject Trappenberg-Kloosterschuur. GOM acht het project in de bestaande opzet niet meer financieel verantwoord te realiseren en is met de gemeente Katwijk in overleg over de toekomst van het project.

GOM is opgericht in 2010. De Greenportgemeenten zijn gezamenlijk aandeelhouder. GOM heeft als taak het ruimtelijk herstructureren en moderniseren van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het doel is een economisch en ruimtelijk vitale Greenport in een aantrekkelijk landschap. GOM heeft geen ruimtelijke ordeningsmandaat. De overheid (gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en alle daaronder begrepen beslissingen over de ISG, bestemmingsplannen, bestemmingswijzigingen en het al dan niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder bedrijfsuitbreiding en woningbouw. In het verlengde daarvan draagt GOM bij aan de uitvoeren van deze overheidsbesluiten door middel van bollengrondcompensatie, de verkoop van bouwtitels voor Greenportwoningbouw, het verstrekken van financiële vergoedingen voor het produceren van nieuw bollenteeltareaal, het “opruimen” van verouderde en landschappelijk ongewenste bedrijfsbebouwing en voor landschapsontwikkeling en het realiseren van  opvanglocaties voor greenportbedrijven. GOM zorgt zelf voor de bekostiging van de herstructurering en werkt daartoe met een gesloten financieel systeem zonder winstoogmerk. Alle inkomsten zijn bedoeld voor de herstructureringsoperatie. Greenportwoningbouw en bollengrondcompensatie zijn de belangrijkste kostendragers voor de herstructurering.

Het Jaarverslag 2021 van GOM is beschikbaar via de website van GOM: www.gomdb.nl.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met GOM,

telefoonnummer: 0252 – 341150, e-mail: info@gomdb.nl